REGULAMIN

zapisania się na kurs językowy za pośrednictwem strony internetowej

Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną. Możliwość zapisania się na kurs językowy za pośrednictwem strony internetowej theamericanacademy.pl realizuje Danuta Guest prowadząca działalność gospodarczą The American Academy of Business Danuta Guest z siedzibą w Gdańsku 80-280, ul. Karola Szymanowskiego 20 lok U6, o nr NIP 584-278-52-11.

Kontakt z Usługodawcą jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: director@theamericanacademy.pl oraz telefonu pod nr +48 609 471 923.

§1.

Definicje

 1. Kurs językowy – wybrany kurs językowy oferowany przez Usługodawcę.

 2. Usługobiorcaosoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna korzystająca z usług świadczonych drogą elektroniczną,

 3. Konsument – zgodnie z postanowieniami art. 221 Kodeksu cywilnego osoba fizyczna, dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

 4. Operator płatności internetowej – firma PayU S.A., ul.Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, NIP: 779-23-08-495,

 5. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem theamericanacademy.pl

 6. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny na stronie internetowej theamericanacademy.pl

 7. UsługodawcaDanuta Guest prowadząca działalność gospodarczą The American Academy of Business Danuta Guest z siedzibą w Gdańsku 80-280, ul. Karola Szymanowskiego 20 lok U6, o nr NIP 584-278-52-11,

 8. Umowa – umowa oświadczenie usługi nauczania języka angielskiego, zawarta pomiędzy sprzedawcą a kupującym.

§2.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa:

  1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,

  2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,

  3. warunki zawierania i odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,

  4. tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

 2. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na Stronie theamericanacademy.pl w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i wydrukowanie. Każdy może zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

 3. Za pośrednictwem Strony, Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorcy usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Usługobiorcy zawarcia z Usługodawcą umowy zapisania się na wybrany kurs języka angielskiego.

 4. Informacje o Kursach językowych podane na Stronie, w szczególności ich opisy oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 5. Aby zapisać się na wybrany Kurs językowy za pośrednictwem Strony konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Usługobiorcy:

  1. dostęp do Internetu,

  2. standardowy system operacyjny,

  3. przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies,

  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.

 6. Warunkiem skorzystania z oferty przedstawionej na Stronie jest poprawne wypełnienie i formularza zakupu, w tym wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

 7. Usługobiorca obowiązany jest w szczególności do:

  1. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa oraz postanowieniami Regulaminu, w tym niedostarczania treści o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia Serwisu;

  2. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Strony jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

§3.

Procedura zawarcia Umowy

 1. W celu zawarcia Umowy za pośrednictwem Strony należy:

  1. wejść na Stronę theamericanacademy.pl,

  2. dokonać wyboru Kursu językowego,

  3. dodać produkt do koszyka klikając przycisk „Zapisz się na kurs”,

  4. wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia,

  5. zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,

  6. kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”

 2. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Usługobiorca zostanie przeniesiony na stronę Operatora płatności internetowej celem dokonania zapłaty ceny za Kurs językowy.

 3. Po skutecznym dokonaniu płatności, Usługobiorca zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu.

 4. Uiszczenie płatności jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą o świadczenie usługi zawartej drogą elektroniczną.

 5. Potwierdzenie zakupu Usługobiorca otrzyma na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

§4.

Płatności

 1. Wysokość opłat za usługi świadczone drogą elektroniczną wskazana jest na Stronie https://theamericanacademy.pl/kursy/.

 2. Ceny Kursów językowych podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

 3. Za złożone zamówienia Usługobiorca ma możliwość uiszczenia zapłaty za pośrednictwem Operatora płatności internetowej – PayU S.A.

 4. Faktura VAT za dokonany zakup jest przesyłana Usługobiorcy na wskazany przez niego adres e-mail.

§5.

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument, który zawarł z Usługodawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. W tym celu należy złożyć stosowne oświadczenie poprzez wysłanie je na adres e-mail Usługodawcy director@theamericanacademy.pl lub pocztą na adres Usługodawcy 80-280 Gdańsk, ul. Karola Szymanowskiego 20 lok U6.

 2. Po otrzymaniu oświadczenia Konsumenta Usługodawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

§6.

Reklamacje

 1. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

 2. Usługobiorca może zgłaszać wszelkie nieprawidłowości oraz przerwy w funkcjonowaniu Serwisu, które uniemożliwiły mu zawarcie Umowy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres director@theamericanacademy.pl lub pocztą na adres Usługodawcy: 80-280 Gdańsk, ul. Karola Szymanowskiego 20 lok U6, a także telefonicznie pod nr +48 609 471 923.

 3. Usługobiorca ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących świadczonych usług. Reklamacje należy składać pisemnie na adres e-mail director@theamericanacademy.pl lub pocztą na adres Sprzedawcy 80-280 Gdańsk, ul. Karola Szymanowskiego 20 lok U6.

 4. Usługodawca rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Usługobiorcę.

 5. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

§7.

Dane osobowe oraz pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej na Stronie Usługodawcy pod adresem: https://theamericanacademy.pl/en/polityka-prywatnosci/.

§8.

Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń

 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy,

  2. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

 2. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

 3. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§9.

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.